Pravila nagradne igre: "AKUSTIKA GROUP"

 

 1. Organizator nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre »AKUSTIKA GROUP« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba AKUSTIKA GROUP d.o.o., Vojkova cesta 58 , 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju: organizator).

 1. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra se prične 10.10.2017. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 10.10.2017 do vključno 12.10.2017. Nagradna igra se zaključi z žrebanjem nagrajencev/nagrajenk.

Nagradna igra poteka na Facebook strani AKUSTIKA GROUP, https://www.facebook.com/AkustikaGroup/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

 1. Definicija pojma »sodelujoči«

»Sodelujoči« je vsaka oseba, ki skladno s pravili nagradne igre v času trajanja nagradne igre od 10.10.2017 do vključno 12.10.2017 pod objavljeno fotografijo na Facebook strani organizatorja  zapiše ime mobilnega aparata, za katerega si želi zaščitno steklo in »všečka« objavo.

 1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki:

 1. pod objavljeno fotografijo na Facebook strani organizatorja zapiše ime mobilnega aparata, za katerega si želi zaščitno steklo in »všečka« objavo;
 2. sprejema in izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelujoči se s prijavo v sistem Facebook avtomatsko strinja s pravili Facebook-a ter s temi pravili nagradne igre, kakor tudi s pogoji poslovanja ter zasebnostjo spletne strani AKUSTIKA GROUP, ki so na voljo na www.akustikagroup.si/.

Po izpolnitvi vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri postane oseba »sodelujoči«. Sodelujočim lahko organizator na njihov e-poštni naslov pošlje zahvalno e-poštno sporočilo.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim veljavnim Facebook uporabniškim računom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih Facebook uporabniških računov ali na drug primerljiv način, jo ima organizator pravico brez obveznosti, nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrade ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.Nagradna igra poteka na ozemlju Republike SlovenijeNagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije

 1. Potegovanje za nagrado

Vsak sodelujoči sodeluje v nagradni igri tako, da pod objavljeno fotografijo na Facebook strani organizatorja  zapiše ime mobilnega aparata, za katerega si želi zaščitno steklo in »všečka« objavo. Nagrada se podeli z žrebanjem iz e-bobna za žreb.

Dodatni pogoj sodelovanja je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

 1. Žrebanje nagrajenca

Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja pod nadzorom 3 članske komisije najkasneje v roku 3 dni od datuma izteka nagradne igre. Žrebanje nagrajenca bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval nagrajenca. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni.

 1. Pristojnosti komisije

Komisija ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival dodatne možnosti za pridobitev nagrade v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 3 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane možnosti za pridobitev nagrade pridobil z natančnim upoštevanjem teh pravil. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na ustrezen način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti. Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, katerega je sodelujoči navedel. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 1. Nagrada

Skladno s predmetnimi pravili bo petnajstim nagrajenkam oziroma nagrajencem podeljena sledeča nagrada, in sicer: 

 • 2x  zaščitno steklo Forever Tempered Glass, tržna vrednost 14,90 Eur/kos

Tržna cena nagrade, ki skladno s predmetno nagradno igro pripada določenmu nagrajencu ali nagrajenki, ne presega vrednosti 42,00 EUR (upoštevajoč DDV.)

 

 1. 9. Objava nagrajenca

 

Nagrajenec (v nadaljnjem besedilu se uporablja beseda nagrajenec za oba spola) izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre oz. tudi na Facebook strani organizatorjev, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

 1. Splošno o nagradi in nagrajencu

Komisija bo nagrajenca preverila, če je sodeloval v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen (ali se nagradi odpove), se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in bo upravičen do nje. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja. O načinu in času prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku žrebanja nagrajenca. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika, ki bo posredoval vse zahtevane podatke.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenec pa je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžan pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in morebitno potrebne druge podatke) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 1. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične, tržne in druge analize ter segmentacija sodelujočih;
 • objava osebnih podatkov nagrajencev v promocijske namene;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma do 3-krat tedensko;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih;
 • uporaba telefonskih klicev (tudi na mobilne telefone), SMS sporočil in navadne pošte z vsebino iz prejšnje alineje.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih. Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja.

Upravljalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.
 1. Odgovornost

Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz sodelovanja pri nagradni igri, iz nagrade ali koriščenja nagrade.

 

Skladno s splošnimi pravili Facebook-a je Facebook izvzet odgovornosti za vsakega sodelujočega. Facebook predmetne nagradne igre ne sponzorira, podpira ali upravlja, pri čemer nagradna igra ni povezana s Facebookom.

 

Nagrajenec se odpoveduje vsem zahtevkom v zvezi  z morebitnimi napakami glede prejete nagrade.

 1. Razno

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi AKUSTIKA GROUP d.o.o., oziroma delavci, napoteni na delo v navedeno podjetje.

Ta pravila so na vpogled dostopna na spletni strani nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči  sprejema pogoje nagradne igre, določene s tem pravilnikom.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave,  pristojno pa je  sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 2.10.2017                                                                                                    

 

AKUSTIKA GROUP d.o.o.                                                                                                                         

Direktorica                                                                                                                                      

Angelca Osolnik