Kompas international d.d. - Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA DRUŽBE KOMPAS INT D.D.
(»Nerezine, Pelegrin«)
I. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji in navodila (v nadaljevanju: Splošni pogoji) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta družba KOMPAS INTERNATIONAL turistična in trgovinska družba d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana, mat.št.: 5255171000, dav.št.: SI 82371776 (v nadaljevanju KOMPAS INT d.d.) in. naročnik, ki prijavlja naročilo za določeno letovanje v okviru kapacitet na lokacijah Mali Lošinj - Nerezine in Umag - Pelegrin, v Republiki Hrvaški.
Z določili Splošnih pogojev in Pogoji varovanja zasebnosti se lahko naročnik seznani preko spletne strani www.akustikagroup.si/kompas-international/splosni-pogoji, kjer so splošno dostopni in posebej označeni.
V primeru, da je v programu letovanja glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.
V primeru telefonske ali spletne prodaje se šteje, da je naročnik sprejel določila Splošnih pogojev in bil seznanjen s Pogoji varovanja zasebnosti, ko je telefonsko oziroma spletno naročil letovanje in vplačal akontacijo, saj je ob naročilu s Splošnimi pogoji in Pogoji varovanja zasebnosti seznanjen ustno in z informacijo o dostopnosti obeh pogojev na spletni strani KOMPAS INT d.d.
Naročnik je vsaka oseba, ki opravi veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo letovanja in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji. Naročnik se je dolžan seznaniti z vsemi elementi Splošnih pogojev in Pogoji varovanja zasebnosti pred sprejemom ponudbe.
II. PRIJAVA
Prijava je podana in veljavna, ko naročnik poda vse podatke, ki jih družba KOMPAS INT d.d. zahteva ob prijavi (ime in priimek naročnika, naslov, kraj bivanja, število vseh letovalcev in njihovi podatki) in vplača akontacijo (potrditev letovanja / sprejem ponudbe).
V namene rezervacije je ob prijavi naročnik dolžan navesti vse podatke, ki jih zahteva družba KOMPAS INT d.d. V primeru, da naročnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Izdan predračun s strani družbe KOMPAS INT d.d. je potrdilo o rezervaciji, vplačilo akontacije pa velja kot potrditev rezerviranega letovanja. Stroškov prijave KOMPAS INT d.d. ne zaračunava.
Prijava naročnika je zavezujoča. Od nje lahko naročnik odstopi le v skladu z določili o odpovedi iz VI. Poglavja. Dogovor o letovanju stopi v veljavo brez podpisa dodatnih dokumentov / posebne pogodbe.
Za zavezujočo prijavo se, poleg izrecne pisne prijave, šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek naročnika in ostalih udeležencev, plačilo akontacije oziroma rezervacije, konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je naročnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov.
III. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvrši vplačilo pri blagajni KOMPAS INT d.d. oziroma na transakcijski račun KOMPAS INT d.d.
Naročnik ob prijavi vplača akontacijo v višini 30% zneska letovanja. Preostali znesek mora naročnik poravnati najmanj 10 dni pred pričetkom letovanja. Naročnik lahko znesek letovanja poravna tudi v celoti. V tem primeru vplačila akontacije ni.
V primeru, da preostalega deleža oziroma razliko od vplačila akontacije do poravnave celotnega zneska naročnik ne vplača v predvidenem roku se šteje, da je odpovedal letovanje in se smiselno uporabijo določila o naročnikovi odpovedi letovanja iz IX. poglavja.
Pravočasno in pravilno vplačana akontacija jamčita naročniku, pod pogoji določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo na rezerviranem letovanju.
IV. CENE
Cene letovanja so določene s programom letovanja.
KOMPAS INT d.d. ima pravico povišati cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom letovanja v primeru, da je prišlo do povišanja stroškov, ki vplivajo na ceno letovanja (davki, pristojbine..). Naročnik letovanja ima pravico razdreti rezervacijo v kolikor podražitev preseže 8% celotne cene. V tem primeru ima naročnik pravico do povračila celotnega vplačanega zneska.
O morebitni spremembi cene KOMPAS INT d.d. naročnika pravočasno oz. nemudoma obvesti.
V kolikor med sklenitvijo razmerja in začetkom letovanja pride do znižanja prej navedenih stroškov ima naročnik pravico do znižanja cene. V tem primeru si lahko KOMPAS INT d.d. od zneska, ki ga dolguje naročniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel.
Morebitni popusti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je na voljo več ugodnosti ali popustov, naročnik izbere tistega, ki mu najbolj ustreza.
V vseh cenah je DDV že vključen.
V ceno turističnega aranžmaja nista vključena turistična taksa in strošek prijave na recepciji. O višini stroška KOMPAS INT d.d. naročnika obvesti, naročnik pa je dolžan stroška poravnati v svoji domeni.
V. STORITVE, VŠETETE V CENI
Če ni izrecno drugače določeno, so v ceno letovanja vštete izključno nočitve.
Letovanje ne vsebuje elementov in ne predstavlja paketnega potovanja ali povezanega potovalnega aranžmaja, skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).
VI. ODPOVED S STRANI NAROČNIKA
Naročnik ima pravico do odpovedi letovanja. V primeru, ko naročnik odpove letovanje oziroma zahteva preklic rezervacije, ima KOMPAS INT d.d. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi rezervacije. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved. Če naročnik odpove rezervacijo, je dolžan družbi KOMPAS INT d.d. v vsakem primeru poravnati administrativne stroške v višini 22,00 € na napotnico.
Višina povračila stroškov odpovedi je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja storitve, v katerem je naročnik podal odpoved:
• Od 45 do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 20% cene letovanja;
• Od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 30% cene letovanja;
• Od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 40% cene letovanja;
• Od 14 do 8 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 60% cene letovanja;
• Od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100% cene letovanja;
• Neudeležba brez odpovedi – 100% cene letovanja.
Naročnik lahko v času letovanja slednje prekine in o tem obvesti KOMPAS INT d.d., vendar nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.
V primeru spremembe letovanja na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani KOMPAS INT d.d. zaradi nepravilno opravljene storitve, naročnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
Naročnik lahko po opravljeni rezervaciji spremeni ime ali število letovalcev, nastanitev in termin letovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi
letovanja. Za vsako spremembo zaračuna KOMPAS INT d.d. naročniku administrativne stroške v višini 15,00 €.
VII. ODSTOPNINA
Če naročnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) letovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Odstopnina se lahko dogovori najkasneje na dan potrditve rezervacije oziroma pred izdajo predračuna s strani KOMPAS INT d.d. Odstopnina velja le v primerih uradnih pozivov, nepričakovanega zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Naročnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila v roku treh dni od dneva, ko je nastopil vzrok za odpoved letovanja.
Odstopnina znaša 5% cene. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma, da vplačilo odstopnine ni mogoče.
Ne glede na plačano odstopnino ima KOMPAS INT d.d. v primeru naročnikove odpovedi letovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 22,00 € / napotnico ter pravico do zadržanja zneska vplačane odstopnine.
Če naročnik letovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek in letovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela letovanja.
V primeru, da naročnik ob odpovedi potovanja predloži ustrezen dokument, da ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži KOMPAS INT d.d. povračilo za odpoved, kot je določeno v določilih Splošnih pogojev o naročnikovi odpovedi programa.
VIII. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI / SPREMEMBE POTOVANJA
KOMPAS INT d.d. si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi letovanja. O kakršnikoli spremembi oz. o odpovedi KOMPAS INT d.d. naročnike nemudoma obvesti.
KOMPAS INT d.d. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od letovanja, če pred ali med izvajanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti, se jim izogniti, za KOMPAS INT d.d. pa te okoliščine predstavljajo utemeljen razlog, da letovanja ne bi potrdila, če bi obstajale ob sklenitvi letovanja (npr. odpoved alotmajske pogodbe). KOMPAS INT d.d. lahko odpove letovanje oziroma od letovanja odstopi in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe v zvezi z letovanjem, ki jo je sklenil z družbo, predvsem, če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu letovalcev oziroma je med letovanjem prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil KOMPAS INT d.d..
KOMPAS INT d.d. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko naročnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da KOMPAS INT d.d. zaradi izrednih okoliščin, k jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, na kraju samem ne more zagotoviti nastanitve v dogovorjenem objektu, lahko nastani naročnike v objektu iste kategorije ali višje in samo v dogovorjenem kraju.
V primeru, da KOMPAS INT d.d. neupravičeno in brez utemeljenih razlogov, odpove letovanje ima naročnik pravico do povračila vplačane cene.
IX. NAROČNIKOVE OBVEZNOSTI
Naročnik je dolžan ob prihodu na recepcijo v naselju, kjer letuje in prevzame ključe nastanitvenega objekta, predložiti veljaven dokumente (osebna izkaznica ali potni list) vseh letovalcev. V primeru, da napačni podatki povzročijo zaplete, dodatne stroške ali prekinitev letovanja, odgovarja naročnik za vse nastale stroške vsem udeležencem v procesu letovanja.
Naročnik je dolžan spoštovati hišni red v naselju in interni hišni red družbe KOMPAS INT d.d. v zakupljenem objektu. Če naročnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja družbi KOMPAS INT d.d. za povzročeno škodo, družba KOMPAS INT d.d. pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo naročnik utrpel v tem primeru.
Naročnik se posebej seznani s hišnim redom ob prejemu napotnice za letovanje, kjer so navede ključne postavke, ki morajo tekom letovanja in ob zaključku letovanja, biti upoštevane (izpraznitev hladilnika ob odhodu, hrana se pospravi iz omaric, odpadki se odnesejo iz prostorov ipd.). V kolikor naročnik hišnega reda ne upošteva, se mu zaračuna kazen v višini 70,00 €.
X. NASTANITEV V POČITNIŠKIH HIŠKAH ALI APARTMAJIH
Prevzem ključev za počitniške kapacitete se opravi na recepciji ob vstopu v naselje, ki je navedena skupaj z naslovom in telefonsko številko na napotnici, ki jo prejme naročnik pred nastopom letovanja. Recepcija je dolžna naročniku predati ključe od rezervirane kapacitete po 14 uri, predčasno izključno v primeru predhodno ne-nastanjene kapacitete, ki je primerno pripravljena za nastanitev. Naročnik je dolžan ključe, skladno s hišnim redom vrniti na recepcijo na dan odhoda do 10 ure. Hišni ljubljenčki so v počitniških kapacitetah lahko nastanjeni le v primeru, ko je to izrecno navedeno oziroma dovoljeno. Nastanitev hišnih ljubljenčkov je plačljiva.
XI. OSTALI POGOJI BIVANJA
Naročnik mora upoštevati naslednje pogoje:
• prepoved kajenja v zaprtih prostorih;
• prepoved uporabe odprtega ognja;
• prepoved ponočevanja neprijavljenim osebam;
• skrbno ravnanje z opremo in inventarjem;
• obvezno zaklepanje vhodnih in drugih vrat počitniške kapacitete;
• prepoved povzročanja nemira v počitniškem naselju, še zlasti v nočnih urah (od 22 do 6 ure;.
• prepoved kršitve hišnega reda.
V primeru neupoštevanja pogoja glede prepovedi kajenja v zakupljenih prostorih si KOMPAS INT d.d. pridržuje pravico naročniku predpisati denarno kazen v višini 120,00€. S temi splošnimi pogoji sprejme naročnik vso odgovornost iz tega naslova.
XII. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so praviloma tiste, ki niso vštete v osnovni ceni lrtovanja (dodatno ležišče, posteljnina, brisače ipd.). Naročnik lahko dodatne storitve naroči pri KOMPAS INT d.d., proti doplačilu, pri čemer v kolikor KOMPAS INT d.d. storitve izvede tudi preko zunanjega ponudnika, svoje posredovanje naročniku zaračuna v višini 20,00€.
XIII. OBVESTILA PRED ODHODOM
KOMPAS INT d.d. naročniku obvestil v zvezi z letovanjem ne pošilja po pošti oziroma v fizični obliki, razen v primerih, ko naročnik poda izrecno zahtevo zaradi motenj delovanja v spletni pošti, ipd. Naročnik prejme pred nastopom letovanja na elektronski naslov napotnico z vsemi potrebnimi informacijami glede prijave, odjave in bivanja v objektu in naselju. KOMPAS INT d.d. si pridržuje pravico napotnico poslati najkasneje do 2 dni pred nastopom letovanja.
V primeru, da naročnik do 2 dni pred odhodom na svoj elektronski naslov ne prejme napotnice oziroma obvestila o odhodu, je naprošen, da se obrne na telefonski številki 031-680-695 ali 041-680-091 ali e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Škodo, ki bi nastala, ker bi naročnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični ali elektronski) za namene izpolnitve napotnice in/ali rezervacije in/ali obvestila, nosi naročnik sam.
XIV. IZGUBA DOKUMENTOV
Če naročnik med letovanjem izgubi dokumente ali so mu slednji ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si naročnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se lahko naročnik obrne na KOMPAS INT d.d..
V primeru, da mora naročnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega letovanja ali povrnitve stroškov.
XV. INFORMACIJE
Informacije, ki jih dobi naročnik preko predstavnika družbe KOMPAS INT d.d., družbo KOMPAS INT d.d. ne obvezujejo bolj, kot ponudba v programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna izjava, pisna informacija in pisna razlaga. Fotografije, objavljene na spletu in v reklamnih materialih so lahko informativne narave, zato KOMPAS INT d.d. ne jamči za popolnost in verodostojnost podatkov ter videz, kadar takšno jamstvo ni izrecno navedeno.
XVI. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH
Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero KOMPAS INT d.d. nima vpliva. Merila kategorizacije lahko odstopajo od meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Red v naselju, prehrana, storitve in plaža so elementi na katere KOMPAS INT d.d. nima vpliva, razen na interni hišni red, ki velja za kapacitete v lasti KOMPAS INT d.d.
XVII. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE
Pritožbeni postopek: Naročnik takoj na kraju samem reklamira neustrezno storitev. Naročnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s KOMPAS INT d.d. z dobrim namenom. Če naročnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam, KOMPAS INT d.d. ne bo upoštevala kasnejših reklamacij za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, mora družba KOMPAS INT d.d. pisno podati utemeljene razloge naročniku. Naročnik lahko pošlje pisno pritožno na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali priporočeno na naslov družbe: KOMPAS INT d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana. KOMPAS INT d.d. je dolžna prvič pisno odgovoriti v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe. Dokler KOMPAS INT d.d. ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek naročnika, se naročnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
KOMPAS INT d.d. bo reševala le pritožbe, kjer vzroka ni bilo mogoče odpraviti na kraju samem. Brez pisne reklamacije KOMPAS INT d.d. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Vsaka reklamacija mora biti utemeljena in pisna. Naročnik mora v primeru reklamacije predložiti ustrezne dokaze in/ali ustrezna potrdila na podlagi katerih uveljavlja svoj zahtevek.
Naročnik lahko vloži reklamacijo pisno v 2 mesecih od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer KOMPAS INT d.d. le-te vsebinsko ne obravnava.
Največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve je omejena na vplačani znesek. To določilo ne velja v primeru, da ima KOMPAS INT d.d. pravico do odpovedi ali spremembe programa letovanja.
Morebitna odškodnina se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun naročnika.
XVIII. POGOJI VAROVANJA ZASEBNOSTI
KOMPAS INT d.d. osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve rezervacije, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi KOMPAS INT d.d... Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga.
Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvo podatkov (GDPR), bo KOMPAS INT d.d. prejete osebne podatke, ki so predvidoma podatki kontaktnih oseb oz. nosilcev pravic in obveznosti iz pogodbe (ime, priimek, telefonska številka, e-pošta, trr, d.št., termin letovanja) uporabljal izključno za namene uresničevanja in izvajanja te pogodbe, ki zajema tudi reševanja morebitnih reklamacij iz naslova te pogodbe ter obdeloval te podatke za čas trajanje te pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju oz. še toliko časa, kot je potrebno za zastaranje in uveljavljanje zahtevkov iz tega razmerja.
KOMPAS INT d.d. zagotavlja pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevanje morebitnih zlorab, skladno in v smislu določil navedenih predpisov, predvsem z zagotavljanjem zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov, ki se kažejo tudi z zagotavljanjem uresničevanja pravic posameznikov.
Posameznik ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi pravico do dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi. Za morebitna dodatna vprašanja, vezana na varstvo osebnih podatkov in uveljavljanje pravic, se lahko obrne na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Več podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov lahko KOMPAS INT d.d. objavi na svoji spletni strani, na povezavah s ključnimi besedami politika/pravila/izjava o varovanju osebnih podatkov, ki jo usklajuje skladno z veljavnimi predpisi in najboljšimi praksami.
XIX. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
KOMPAS INT d.d. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr.
XX. KONČNE DOLOČBE
V kolikor ti Splošni pogoji naročniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot gredo posamezniku po predpisih veljavnih v RS, se v primeru kogentnosti določil predpisov v morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.
Ljubljana, 1.8.2018

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA DRUŽBE KOMPAS INT D.D.
(»Booking.net - House 49«)
I. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji in navodila (v nadaljevanju: Splošni pogoji) vsebujejo pravice in obveznosti iz razmerja med družbo KOMPAS INTERNATIONAL turistična in trgovinska družba d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana, mat.št.: 5255171000, dav.št.: SI 82371776 (v nadaljevanju KOMPAS INT d.d.) in naročnikom, ki prijavlja storitev/nočitev na lokaciji: Vojkova 49, Ljubljana, Republika Slovenija (»House 49«), preko platforme booking.net. S sprejemom veljavnih Pravil in pogojev Booking.com B.V., ki jih naročnik akceptira, ko poda rezervacijo na platformi booking.net, naročnik vstopi v neposredno pogodbeno razmerje s KOMPAS INT d.d., ki ima, skladno z določili Pravil in pogojev Booking.net B.V., v zvezi z naročeno storitvijo svoja specifična pravila, kot so zapisana v teh Splošnih pogojih, naročniku pa so jasno predočena skladno s standardi in formati booking.com. Z določili Splošnih pogojev se lahko naročnik seznani preko spletne strani www.akustikagroup.si/kompas-international/splosni-pogoji, kjer so splošno dostopni in posebej označeni ter preko platforme booking.net, kjer so vsa specifična pravila KOMPAS INT d.d. jasno navedena in s strani naročnika potrjena v posameznih korakih rezervacije. Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji v povezavi s Splošnimi pogoji Booking.net B.V. Naročnik se je dolžan seznaniti z vsemi elementi Splošnih pogojev pred podajo rezervacije.
II. PRIJAVA
Prijava naročnika je, skladno s pravili booking.net, zavezujoča. Od prijave lahko naročnik odstopi le v skladu z določili točke VI. teh Splošnih pogojev. Razmerje med KOMPAS INT d.d. in naročnikom stopi v veljavo brez podpisa dodatnih dokumentov / posebne pogodbe.
III. PLAČILO
Pravočasno in pravilno vplačana rezervacija, po pravilih Splošnih pogojev Booking.net B.V., jamči naročniku, tudi pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, izbrani termin. Plačilo za bivanje v imenu KOMPAS INT d.d. prevzame Booking.com.
IV. CENE
Cene so razvidne preko spletne aplikacije booking.net. v postopku rezervacije V vseh cenah je DDV že vključen. V ceno je vključena mestna in turistična taksa.
V. DODATNE STORITVE
Če ni izrecno drugače določeno, so v ceno vštete izključno nočitve ter taksa. Morebitne dodatne želje naročnika (likalnik,…) morajo biti jasno izražene ob oddaji rezervacije preko booking.net in bodo omogočene v okviru zmožnosti KOMPAS INT d.d. proti doplačilu.
VI. ODPOVED S STRANI NAROČNIKA
Pravila o odpovedi se razlikujejo glede na vrsto nastanitve.
Opciji sta dve:
a) »Brez možnosti vračila denarja«: V primeru neprihoda bo zaračunan celoten znesek rezervacije.
b) »Delno povračilo denarja«: Zaračunan bo znesek v višini 50% celotne cene v primeru odpovedi po opravljeni rezervaciji in nadaljnjih 20 % celotne cene v primeru odpovedi v 3 dneh pred prihodom.
Opcija (vključno s pojasnilom), ki velja za posamezno nastanitev je specificirana ter se z njo naročnik seznani in jo sprejme ob izvedbi rezervacije.
VII. NAROČNIKOVE OBVEZNOSTI IN OSTALI POGOJI BIVANJA
Naročnik je dolžan spoštovati interni hišni red družbe KOMPAS INT d.d. Če naročnik ne upošteva obveznosti
odgovarja družbi KOMPAS INT d.d. za povzročeno škodo, družba KOMPAS INT d.d. pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo naročnik utrpel v tem primeru. Naročnik se posebej seznani s hišnim redom ob postopku rezervacije na booking.net, kjer je vsebina razvidna in ob nastopu koriščenja rezervacije (hišni red je vidno izobešen ter je vsakokrat veljaven hišni red sestavni del teh splošnih pogojev).
VIII. NASTANITEV
Prijava se izvede v času od 13:30 do 20:00 ure.
Odjava se izvede v času do 10:00 ure.
IX. OBVESTILA
Vsa morebitna korespondenca poteka preko elektronske pošte razen v primerih, ko naročnik poda izrecno zahtevo zaradi motenj delovanja v spletni pošti, ipd.
X. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE
Naročnik mora nepravilnost oziroma pomanjkljivosti grajati v rokih in na način, skladno z vsakokrat veljavnimi Pravili in pogoji Booking.com B.V. preko sistema pomoči uporabniku in platforme za spletno reševanje sporov Evropske komisije.
XI. POGOJI VAROVANJA ZASEBNOSTI
KOMPAS INT d.d. osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve rezervacije, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi KOMPAS INT d.d... Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga.
Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvo podatkov (GDPR), bo KOMPAS INT d.d. prejete osebne podatke, ki so predvidoma podatki kontaktnih oseb oz. nosilcev pravic in obveznosti iz pogodbe (ime, priimek, telefonska številka, e-pošta, trr, d.št., termin letovanja) uporabljal izključno za namene uresničevanja in izvajanja te pogodbe, ki zajema tudi reševanja morebitnih reklamacij iz naslova te pogodbe ter obdeloval te podatke za čas trajanje te pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju oz. še toliko časa, kot je potrebno za zastaranje in uveljavljanje zahtevkov iz tega razmerja.
Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (npr. Booking posredovanje, izvedba storitev, zunanja IT podpora, zunanja računovodska služba) itd., s katerimi je upravljavec sklenil ustrezni pisni dogovor o obdelavi osebnih podatkov skladno z zakonitimi nameni, ki so opredeljeni v Pogojih varovanja zasebnosti. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
KOMPAS INT d.d. zagotavlja pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevanje morebitnih zlorab, skladno in v smislu določil navedenih predpisov, predvsem z zagotavljanjem zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov, ki se kažejo tudi z zagotavljanjem uresničevanja pravic posameznikov.
Posameznik ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi pravico do dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi. Za morebitna dodatna vprašanja, vezana na varstvo osebnih podatkov in uveljavljanje pravic, se lahko obrne na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Več podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov lahko KOMPAS INT d.d. objavi na svoji spletni strani, na povezavah s ključnimi besedami politika/pravila/izjava o varovanju osebnih podatkov, ki jo usklajuje skladno z veljavnimi predpisi in najboljšimi praksami.
XII. KONČNE DOLOČBE
V kolikor je preko platforme booking.net naročniku omogočena kakršna koli druga opcija, kot izhaja iz teh Splošnih pogojev (npr. Rezervacija brez tveganja) je taka opcija veljavna v razmerju naročnik - KOMPAS INT d.d., ne glede na določbe teh Splošnih pogojev. Tako omogočena opcija je posledica posebnih ponudb, ki jih nudi Booking.net v lastni domeni ob soglasju KOMPAS INT d.d.
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji booking.net B.V. so sestavni del teh splošnih pogojev in dostopni preko spletne strani booking.net.
Ljubljana, 1.8.2018